my

LIST OF SCHEMES

1. मेट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती अनुसूचित जाती
2. मेट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती इतर मागास वर्ग
3. मेट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती (DNT) विमुक्त जाती भटक्या जमाती १ ते ८
4. सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती इ. ५ वी ते ७ वी
5. सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती इ. ८ वी ते १० वी
6. शिक्षण फी व परीक्षा फी इ. १० वी
7. अस्वच्छ व्यवसाय शिष्यवृत्ती
8. ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्था प्रशिक्षनार्थाना विद्यावेतन
9. मेट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती (DNT) विमुक्त जाती भटक्या जमाती ९ ते १०
10. गुणवत्ता शिष्यवृत्ती माध्यमिक शाळा मागासवर्गीय विध्यार्थी (अनु.जाती) इ. ५ वी ते ७ वी
11. गुणवत्ता शिष्यवृत्ती माध्यमिक शाळा मागासवर्गीय विध्यार्थी (अनु.जाती) इ. 8 वी ते 10 वी
12. गुणवत्ता शिष्यवृत्ती माध्यमिक शाळा मागासवर्गीय विध्यार्थी (VJNT-ST-SBC) इ. ५ वी ते ७ वी
13. गुणवत्ता शिष्यवृत्ती माध्यमिक शाळा मागासवर्गीय विध्यार्थी (VJNT-ST-SBC) इ. 8 वी ते 10 वी
SCHOOL LOGIN

BEO LOGIN

HELP GUIDE

शिष्यवृत्ती योजना बाबत माहिती